Afrikaren Eguna, emakume eta gazteen eguna

(Abajo, en castellano)

Mundu osoan, emakumeek eta gazteek ahalegina egin dute aintzatespena, arreta, inklusioa eta abar jasotzeko. Horiek guztiak lortzeak gogobetetze-maila handia eragiten die. Horrexegatik, Nazio Batuek, beren Garapen Iraunkorrerako Helburuetan, andrazkoekin eta gazteekin lotutako gaiei heltzen diete, horretarako helburu zehatz hau ezarrita: GIH 5 – Genero-berdintasuna.

Amtu Akumfi-Ameyaw

Zalantzarik ez dago Afrikan arrakala hauek handiagoak direla, faktore oso ezagunak direla kausa, pobrezia, kasurako. Baina bidegabea eta desegokia litzateke Afrikako andre eta gazteek urteetan egin dituzten ahaleginak eta aurrerapenak ez balioestea.

Politiken berrazterketaren eta ezarpenaren bidez laguntza jaso dute, bai eta inklusio eta posizionamendu estrategikoen, eta mundu-mailako aukera-sorkuntzaren bitartez ere.  Gaur, 2022ko Afrikaren Egunean, aipatutako kolektiboak omendu nahi ditut, bereziki emakume gazteak, zeinak lan itzela egiten ari diren gure kontinentera oparotasuna eramateko. 

Politika publikoen bidez jasotako laguntza aurrerapausoa izan da andre eta gazte afrikarren bizitzan. Nire herrialdean, Ghanan, 2010ean berriro promulgatu zen gazteen parte-hartzea sustatzeko gazteria-politika, lehentasunezko bost alor hauei begira: hezkuntza eta lanbide-heziketa, ikerketa zientifikoa eta teknologia, informazioa, komunikazioa eta teknologia (IKT), eta gazteen enplegua eta enpresa-garapena.

Politikara mugatu gabe, Ghanak nazioarteko proiektu garrantzitsuak abiatuz erakutsi du lehentasun horiekin duen konpromisoa. Hezkuntza Ministerioak NESKATILAK IKT-ETAN programa bultzatu du (goi-mailako hezkuntzan nik neuk bideratzen dut), non neskatoek, lehen hezkuntzatik goi-mailakora, teknologia berriei (programazioa barne) buruzko hainbat ikastarotan parte hartzen duten; irabazleek, beren jatorrizko mailaren arabera, beren komunitateentzako ekipamendu informatikoak jasotzen dituzte, edo maila handiagokoek zuzenean parte hartzen dute IKT inkubagailuetan.

Hezkuntza Ministerioak hala Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematikako (STEM) nola Lanbide Heziketa Teknikoko bigarren hezkuntzako eskolak eraiki ditu, dagoeneko abian direnak, baita estatu-mailako bi unibertsitate ere, zeinetan ekintzailetza nahitaezko irakasgaia den lehen urtetik laugarrenera.

Ghanan, genero-politika nazionala ere badago, pobrezia femeninoa eta emakumeek justizia eta osasuna, besteak beste, bermatuta izateko bidea jorratzen duena. Era berean, herrialdeko zenbait erakunderen ardura bakarra politika horiek betetzen direla zaintzea da, Ghanako Enpresen Agentziarena eta Mikrofinantzen eta Mailegu Txikien Agentziarena, esaterako. Sierra Leonan, azken 5 urteotan, eragin handiko politika publikoak ezarri dira, indarkeriaren, jazarpenaren eta sexu-abusuen gaineko ikuspegi errealistari heltzea, adibidez.

Azken urteotan, Afrikako herrialde askok botere-posizioetan jarri dituzte, estrategikoki, andreak eta gazteak. Haiek irtenbide berritzaileak eskaintzen dituztela erakutsi dute, ez parrokiakoak eta patriarkalak; beraz, garrantzitsua da goi-mailako karguak eta postuak bete ditzaten, hartzen diren erabakietan zuzeneko eragina eduki ahal izateko.

Namibian, andrazko gazte hauek ditugu: Daisry Mathias, Presidentearen aholkularia; Emma Inamutila Theofelus, IKT ministrordea; eta Patience Masua, herrialdeko Parlamentuan hautatutako emakumerik gazteena. Ghanan, berriz, Jake Bediako, 2018an diasporaren gaietarako gazteen enbaxadorea izan zena Presidentearen bulegoan eta orain gazteen parte-hartzerako enbaxadorea dena.

Gobernuko agentzietako zuzendari nagusi gehienak gazteak dira, eta diputatuetako asko emakumezkoak (gazteak); are gehiago, Parlamentuko kide gazteenak andreak dira, Francisca Oteng Mensah, esaterako, Ghanako Parlamentuan sartutako gazteena.

Afrikako emakumeak eta gazteak, gainerako pertsonak bezalaxe, eskura dituzten aukerak baliatzen ari dira, hala nola gazteen kontseilu eta batzordeetan, beketan eta abarretan parte-hartze handiagoa izatea. Ekintzarik eta ideiarik ez zaigu falta; laguntza finantzarioa, ordea, bai. Gaurko gazteak etorkizuna bideratzen ari dira jada.

Afrikaren Egun zoriontsua izan dezazuela!

Afrikaren Aldeko Taldea (Afrikan jarduten duten 16 GKEen sarea)

CELEBRAR EL DÍA DE ÁFRICA ES CELEBRAR A LAS MUJERES Y JÓVENES AFRICANAS/OS

En todo el mundo las mujeres y jóvenes han luchado por recibir reconocimiento, atención, inclusión, etc. El logro de estos anhelos implica para estas personas alcanzar un alto grado de plenitud. Esto explica por qué las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordan cuestiones relacionadas con mujeres y jóvenes, contando para ello con un objetivo específico, como es el ODS 5 – Igualdad de Género.

No cabe duda de que en el continente africano estas brechas son más amplias, debido a algunos factores muy conocidos como la pobreza. Pero sería injusto e inapropiado no valorar los esfuerzos y los progresos realizados a lo largo de los años por las mujeres y jóvenes de África.

Las mujeres y jóvenes de África han recibido apoyo a través de la revisión e implementación de políticas, la inclusión y el posicionamiento estratégicos y la generación de oportunidades a nivel mundial. Aprovecho la celebración del Día de África 2022 para rendir homenaje a estos colectivos, especialmente a las mujeres jóvenes, que están trabajando enormemente para llevar la prosperidad a nuestro continente.

Un paso adelante en la vida de las mujeres y jóvenes en África es el apoyo recibido a través de políticas públicas. En un país como el mío, Ghana, en 2010 se volvió a promulgar una política de juventud que promovía la participación de la juventud en cinco áreas prioritarias: educación y formación profesional, investigación científica y tecnología, información, comunicación y tecnología (TIC), y empleo juvenil y desarrollo empresarial. Y esto no se limita a la política, sino que Ghana ha demostrado su compromiso con dichas prioridades con importantes proyectos nacionales.

El Ministerio de Educación ha impulsado el programa NIÑAS EN LAS TIC (un programa que yo misma dirijo en la educación superior), en el que las niñas participan, desde la Educación Primaria a la Superior, en diferentes cursos sobre nuevas tecnologías -incluyendo programación-, y las ganadoras, según el nivel del que procedan, reciben equipos informáticos para sus comunidades o las de nivel superior pasan directamente a participar en las incubadoras TIC.

Desde el Ministerio de Educación se han construido escuelas secundarias de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y de Formación Profesional Técnica que ya están activas, así como dos universidades estatales que han incorporado el emprendimiento como materia obligatoria desde el primer hasta el cuarto año.

En Ghana también existe una política nacional de género que aborda la pobreza femenina y el acceso de las mujeres a la justicia y a la salud, entre otros. Asimismo, contamos con instituciones con el único mandato de velar por el cumplimiento de dichas políticas, como son la Agencia de Empresas de Ghana y la de Microfinanzas y Pequeños Préstamos. En Sierra Leona, los últimos 5 años se han caracterizado por políticas públicas de gran impacto, como es la adopción de enfoques realistas de la violencia, el acoso y los abusos sexuales.

En los últimos años, muchos países del continente africano han incluido y situado estratégicamente a mujeres y jóvenes en posiciones de poder. Las mujeres y jóvenes han demostrado aportar soluciones novedosas, no parroquiales ni patriarcales, y por eso es importante que ocupen cargos y posiciones de alto nivel para poder influir directamente en las decisiones que se toman.

En Namibia hay mujeres jóvenes como Daisry Mathias, asesora presidencial, Emma Inamutila Theofelus, viceministra de TIC y Patience Masua, la mujer más joven elegida en el Parlamento de Namibia. En Ghana también tenemos a mujeres como Jake Bediako, que fue embajadora de la juventud para asuntos de la diáspora en la oficina del presidente en 2018 y ahora es embajadora para la participación de la juventud.

Casi todos los directores generales de las agencias gubernamentales son jóvenes y muchas de las diputadas son mujeres (jóvenes) y tenemos a los miembros más jóvenes del Parlamento que son mujeres, como Francisca Oteng Mensah, la más joven que ha entrado en el parlamento de Ghana.

Las mujeres y jóvenes del continente africano, al igual que el resto de personas, están aprovechando las oportunidades disponibles, como son una mayor participación en los consejos y juntas de la juventud, becas y otros. No nos falta ni acción ni ideas, nos falta el apoyo financiero. Los jóvenes de hoy ya están liderando el mañana.

¡Feliz Día de África!

Grupo Pro-África (red de 16 ONG vasco-navarras que trabajan en África)